in

ประเพณีชักพระ (cities.trueid.net)

ประเพณีชักพระเป็นประเพณีเก่าแก่ของทางภาคใต้ จะจัดขึ้นหลังวันออกพรรษาในทุก ๆ ที แต่ปีนี้มีโรคระบาด ทุกคนที่มาร่วมงานจึงต้องใส่แมสมาทุกคน เพื่อเป็นการป้องกันโรคระบาด

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!