in

ซุปเปอร์คาร์ คือ เครื่องยนต์ดีเซล v12 เครื่องลูกสูบเท่ากับเครื่องซุปเปอร์คาร์ (เครื่องหนัก 4 ตัน)

เครื่องยนต์ดีเซล v12 เครื่องลูกสูบเท่ากับเครื่องซุปเปอร์คาร์ (เครื่องหนัก 4 ตัน)

ซุปเปอร์คาร์ คือ