in

สธ.รณรงค์ตรวจเอชไอวี ตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้ง ‘Know Your Status’ ตรวจเร็ว รักษาเร็ว (www.hfocus.org)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมรณรงค์เนื่องในวันรณรงค์ตรวจเอชไอวี (VCT Day) โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Know Your Status: เอชไอวี ตรวจฟรี ตรวจเร็ว เอชไอวี รักษาเร็ว รักษาฟรี” พร้อมกระตุ้นให้คนไทยตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!