in

ตรวจเอชไอวี เป็นสิ่งจำเป็นไหม | มูลนิธิเพื่อรัก Love Foundation (lovefoundation.or.th)

ตรวจเอชไอวี ทั่ว ๆ ไปจะต้องรอระยะเวลาให้ร่างกายผลิต และหลั่งสารแอนติบอดี้ออกมาก่อน ระยะนี้เรียกว่าระยะแฝง โดยทั่วไประยะฟักตัวของเชื้อจะอยู่ที่ประมาณ 21 วัน ตรวจเอดส์ฟรี

This post was created with our nice and easy submission form. Create your post!