in

ไข้เลือดออก

ชื่อภาษาไทย 
ไข้เลือดออก ไข้เด็งกี

ชื่อภาษาอังกฤษ
Dengue fever, Dengue hemorrhagic fever (DHF)

ความชุก

ไข้เลือดออกพบได้ทั่วไประบาดในฤดูฝน หรือในพื้นที่มีน้ำขัง มียุงลายมาก โรคนี้พบบ่อยในเด็กอายุ 5-9 ปี รองลงมาเป็น 10-15 ปี ในขวบปีแรกพบบ่อยในช่วงอายุ 7-9 เดือน ส่วนในกลุ่มวัยตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีลักษณะท่าทางพบได้บ่อยขึ้น