in

การป้องกันไข้หวัดนก

เลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีกที่เจ็บไข้หรือตาย
ถ้าหากจำต้องสัมผัสสัตว์ปีกในตอนที่มีการระบาดของหวัดนก ให้ใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งใส่ถุงมือหรือถุงก๊อบแก๊บครึ้ม
ควรจะล้างมือด้วยสบู่กับน้ำทุกหนข้างหลังการสัมผัสสัตว์ปีก น้ำมูก น้ำลาย รวมทั้งมูลของสัตว์ปีก
รับประทานเนื้อสัตว์ปีก หรือไข่ที่ปรุงให้สุกแล้ว