in

การป้องกันเกาต์

คนที่มีประวัติโรคนี้ในครอบครัว เป็นต้นว่า มีบิดา แม่ พี่ น้อง เป็นโรคนี้ ควรจะเจอหมอเพื่อตรวจเช็กระดับยูริกในเลือดเป็นระยะ ถ้าเกิดพบว่ามีกรดยูริกในเลือดสูง หรือมีลักษณะของโรคเกาต์ (ข้ออักเสบกำเริบเสิบสานระยะเริ่มต้น จะได้หาทางดูแลจนถึงสามารถควบคุมโรคได้ ซึ่งจะช่วยคุ้มครองปกป้องการเกิดภาวะแทรกซ้อน และก็มีชีวิตยืนยาวได้