in

ขี้ผึ้งป้ายปากไตรแอมซิโนโลน (Triamcinolone in orabase)

ยานี้เป็นยาทาภายนอก

ขี้ผึ้งป้ายปากตรีแอมสิโนโลน (Triamcinolone in orabase) หลอด กรัม ราคาหลอดละ 35-70 บาท

คุณประโยชน์ใช้ป้ายแผลแอฟทัสในปาก
วิธีการใช้ป้ายแผลบางวันละครั้ง ก่อนนอน