in

ครีมโคลไตรมาโซล (Clotrimazole)

ยานี้เป็นยาทาภายนอก

ครีมวัวสามมาโซล (Clotrimazole) ประเภท 1% หลอด 10 กรัม ราคาหลอดละ 30 บาท

คุณประโยชน์ใช้รักษาขี้กลากโรคเกลื้อน
การใช้ทาบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง นาน 3-4 อาทิตย์
คำตักเตือนยานี้บางทีอาจระคายผิวหนังแล้วก็แพ้ได้