in

ยาแก้ปวด ลดไข้

 1. แอสไพริน (Aspirin) ขนาด 300 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 25-50 สต.
  • คุณประโยชน์: ใช้แก้ไข้ (ตัวร้อน), ปวดศีรษะ, ปวดตา, ปวดหู, ปวดฟัน,ปวดหลัง, ปวดข้อ, ปวดกล้าม, ปวดแผล, ปวดระดู, เมื่อยเนื้อเมื่อยตัว
  • วิธีการใช้: รับประทานหลังรับประทานอาหารในทันที ถ้าเกิดใช้เวลาท้องว่าง ก่อนรับประทานยาควรจะดื่มนมก่อน หรือข้างหลังรับประทานยาควรจะกินน้ำตามมากๆรับประทานเฉพาะเมื่อมีลักษณะ แล้วก็ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้าหากยังไม่ดีขึ้น
  • ขนาดใช้: คนแก่ รับประทานทีละ1-2 เม็ด เด็กอายุ 5-10 ปี รับประทานทีละ 1 เม็ด 3-5 ปี รับประทานทีละครึ่งเม็ด 1-3 ปี รับประทานทีละ 1/4 เม็ด (หนึ่งเสี้ยว)
  • การตักเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นหรือสงสัยว่าบางทีอาจเป็นโรคกระเพาะ, โรคหืด, ไข้เลือดออก, โรคเลือด (ที่มีลักษณะเลือดออกแล้วหยุดยาก), ผู้ที่แพ้ยานี้, คนท้องใกล้คลอด, เด็กอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 1 ปี, ผู้ที่อายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปี ที่ไม่สบายหวัดใหญ่อีสุกอีใส หรือโรคติดเชื้อเชื้อไวรัส บุคคลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นควรที่จะใช้ยาพาราเซตามอลแทน ถ้าหากมีลักษณะแพ้ โดยมีผื่นคันหรือผื่นคันขึ้น ควรจะหยุดยาในทันที
 2. พาราเซตามอล (Paracetamol) รูปแบบเม็ด ขนาด 500 มิลลิกรัม ราคาเม็ดละ 25-50 สต.
  • คุณประโยชน์: ใช้รักษาอาการต่างๆเหมือนกับแอสไพริน ให้ใช้แทนแอสไพรินในรายที่เป็นโรคกระเพาะ หรือผู้ที่แพ้แอสไพริน, หรือในผู้ที่สงสัยจับไข้เลือดไหล, หรือในผู้ที่ห้ามใช้แอสไพรินด้วยมูลเหตุอื่นๆ
  • วิธีการใช้: รับประทานเมื่อมีลักษณะ แล้วก็ซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้น
  • ขนาดใช้: คนแก่ รับประทานทีละ 1-2 เม็ด เด็กอายุ 7-12 ปี รับประทานทีละครึ่ง-1 เม็ด. 4-7 ปี รับประทานทีละครึ่งเม็ด เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ควรที่จะใช้ยาลดไข้แบบเป็นน้ำสำหรับเด็ก (พาราเซตามอลแบบเป็นน้ำเชื่อม)
  • คำตักเตือน: ห้ามใช้ในผู้ที่เป็นโรคตับ หรือเมื่อมีลักษณะตัวเหลือง ตาเหลือง ห้ามรับประทานต่อเนื่องกันเกิน 10 วัน
 3. ยาลดไข้รูปแบบน้ำเชื่อมสำหรับเด็ก (พาราเซตามอลรูปแบบน้ำเชื่อม) ขนาด 120 มิลลิกรัม ต่อช้อนชา, ขวด 60 มิลลิลิตร ราคาขวดละ 15-30 บาท
  • คุณประโยชน์: ใช้รักษาอาการต่างๆเหมือนกับแอสไพริน
  • วิธีการใช้: รับประทานเมื่อมีลักษณะอาการ และก็ซ้ำได้ทุก 4-6ชั่วโมง หากยังไม่ดีขึ้นกว่าเดิม
  • ขนาดใช้: เด็กอายุ 4-7 ปี รับประทานทีละ 1-2 ช้อนชา 1-4 ปี รับประทานทีละครึ่ง-1ช้อนชา เด็กอายุต่ำลงยิ่งกว่า 1 ปี รับประทานทีละครึ่งช้อนชา
  • คำตักเตือน: เหมือนกันกับยาเม็ดพาราเซตามอล