in

ยาสวนทวารหนัก

ยานี้เป็นยาทาภายนอก

ยาสวนทวารหนัก อาทิเช่น ยูนิมา (Unima) ขนาด 133 มิลลิลิตร ราคา 48 บาท, ยูเอนีมา (U-Enema) ขนาด 100 มิลลิลิตร ราคา 22 บาท

  • คุณประโยชน์: แก้ท้องผูก
  • การใช้: ใช้บีบสวนเข้าในทวารหนัก
  • คำตักเตือน: อาจจะทำให้เจ็บท้อง ท้องเสีย