in

แก้งูสวัดและเริม (ใช้ภายนอก)

  1. ฟ้าทลายขโมย
    ใช้ใบตำพอกเหมือนกันกับใบเสมหะพังพอน (มอง เสมหะพังพอน)
  2. ต้นไมยราบ
    ใช้ใบตำอย่างระมัดระวังผสมสุรา แล้วคั้นเอาน้ำ ทาวันละ 3-4 ครั้ง
  3. เสมหะพังพอน
    ใช้ใบเสมหะพังพอนตัวเมีย ตำให้ถี่ถ้วน ผสมสุราพอเพียงเหลวข้นๆพอก, ควรจะใส่สุราเมื่อยา เริ่มแห้ง พอกไว้ตลอดระยะเวลา เปลี่ยนแปลงยา วันละ 2-4 ครั้ง