in

รูม่านตาต่างขนาด (Anisocoria)

Anisocoria หรือสภาวะรูม่านตาต่างขนาด เป็นภาวการณ์ที่ขนาดรูม่านตาแตกต่างกันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง โดยบางทีอาจเป็นมาตั้งแต่เกิดหรือเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากสาเหตุต่างๆดังเช่นว่า ความเคลื่อนไหวทั่วๆไปของร่างกาย อาการบาดเจ็บรอบๆดวงตา ความผิดแปลกในกะโหลกศีรษะหรือสมอง ฯลฯ

ปกติแล้ว ขนาดของรูม่านตาสามารถหดหรือขยายได้โดยขึ้นกับการรับแสงสว่าง แต่ว่าการยุบหรือขยายนั้นจะเป็นไปในขนาดเสมอกันระหว่างดวงตาทั้งสองข้าง ดังนี้ ภาวการณ์รูม่านตาต่างขนาดบางทีอาจหายไปเองหรือมีลักษณะอื่นๆที่ร้ายแรงร่วมด้วย โดยจะขึ้นกับต้นสายปลายเหตุ