in

การวินิจฉัยโรคเบอร์เกอร์ (Buerger’s Disease)

โรคเบอร์เกอร์เป็นโรคที่วิเคราะห์ได้ยาก เนื่องจากว่าไม่มีการทดลองเฉพาะที่สามารถกำหนดได้แจ่มชัดรวมทั้งอาการอาจมีความเหมือนกับโรคหรือภาวการณ์อื่น ดังเช่นว่า เบาหวาน สภาวะการแข็งตัวของเลือดเปลี่ยนไปจากปกติ ระบบภูมิต้านทานผิดพลาด ฯลฯ

ในพื้นฐานหมอจะกระทำการซักเรื่องราวเพื่อตรวจตราอาการรวมทั้งการกระทำการสูบยาสูบของผู้เจ็บป่วย แล้วหลังจากนั้นก็เลยตรวจสุขภาพโดยทดลองการไหลเวียนของโลหิตผ่านเส้นเลือดแดงที่รอบๆมือ (Allen’s Test) เพื่อมองว่าคนป่วยมีลักษณะไม่ปกติหรือมีการตันของเลือดไหม รวมทั้งหมอบางทีอาจทำทดลองทางห้องทดลองเพิ่มอีก ดังต่อไปนี้

การพิสูจน์เลือดเพื่อตรวจค้นสารในเลือดที่บางทีอาจเป็นต้นเหตุที่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดลักษณะโรค
การฉีดสีลงในสายสวนเส้นโลหิตแดง แล้วก็ทำเอกซเรย์ เพื่อตรวจทานความแปลกของเส้นเลือดรอบๆแขนแล้วก็ขาว่ามีการขยายตัวหรือตีบเช่นไร (Angiography)
การอัลตราซาวด์เพื่อตรวจตราการไหลเวียนของโลหิตในรอบๆแขนหรือขา (Doppler Ultrasound Scan)