in

การป้องกันกระเพาะอาหารบีบตัวช้า (Gastroparesis)

เนื่องจากว่ายังไม่เจอต้นเหตุที่กระจ่างแจ้งของสภาวะนี้ หมอก็เลยไม่อาจจะเจาะจงวิธีการป้องกันได้อย่างแจ่มแจ้ง แม้กระนั้น มีข้อสมมติฐานว่าอาจมีสาเหตุบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่มการเสี่ยงของภาวการณ์นี้ขึ้น อย่างโรค ผลกระทบจากการดูแลและรักษา หรือความประพฤติปฏิบัติที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยเหตุดังกล่าว จะต้องดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดการเสี่ยงที่จะเกิดภาวะดังที่กล่าวถึงแล้ว รวมทั้งความเจ็บไข้ได้ป่วยอื่นๆ