in

การป้องกันฮีโมไลติกยูรีมิก (Hemolytic Uremic Syndrome หรือ HUS)

Hemolytic Uremic Syndrome มักเป็นผลมาจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียอีโคไลที่แปดเปื้อนอยู่ในเนื้อสัตว์ดิบ ของกินหรือแหล่งน้ำ ควรต้องหลบหลีกการติดเชื้อแบคทีเรียประเภทดังที่กล่าวมาข้างต้นตามคำแนะนำต่อแต่นี้ไป

เลี่ยงการกินสินค้านม น้ำผลไม้ หรือน้ำอัดลมที่ไม่ผ่านการทำลายเชื้อแบคทีเรีย
กินอาหารที่ปรุงสุกรวมทั้งผ่านขั้นตอนการปรุงที่ถูกสุขลักษณะ
ชำระล้างเครื่องครัวหรือเครื่องใช้ไม้สอยที่จะต้องสัมผัสกับของกินอยู่ตลอด
แยกการเก็บเนื้อสัตว์ดิบออกมาจากของกินพร้อมทาน แล้วก็แช่เนื้อในด้านล่างสุดของตู้เพื่อคุ้มครองป้องกันการหยดของเลือดหรือของเหลวอื่นๆจากเนื้อดิบ
ไม่นำเครื่องใช้ไม้สอยประกอบอาหารแล้วก็ภาชนะที่สัมผัสเนื้อดิบมาใช้กับผักผลไม้หรือของกินที่ปรุงสุกแล้ว
หลบหลีกการว่ายน้ำในน้ำที่ไม่สะอาดหรือการว่ายน้ำในเวลาที่มีลักษณะอาการท้องเดิน
ล้างมืออย่างสม่ำเสมอแล้วก็ถูกทาง โดยยิ่งไปกว่านั้นก่อนอาหาร ข้างหลังการเข้าส้วมหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม ข้างหลังการสัมผัสกับสัตว์หรือสิ่งสกปรก