in

การป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae (Pneumococcal Disease)

เนื่องจากเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae มีมากกว่า 90 สายพันธุ์ จึงทำให้ยากที่จะป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม อาจป้องกันการติดเชื้อในเบื้องต้นได้ด้วยวิธีการ ดังนี้

ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังสัมผัสสิ่งของที่อาจมีเชื้อโรคติดอยู่ และไม่ใช้ภาชนะร่วมกับผู้อื่น
ฉีดวัคซีนป้องกัน โดยวัคซีนจะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ วัคซีนสำหรับเด็กเล็ก โดยอาจใช้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 19 ปีที่มีอาการป่วยได้ และอีกชนิด คือ วัคซีนสำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป แม้การฉีดวัคซีนจะไม่สามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae ได้ทุกสายพันธุ์ แต่ก็สามารถป้องกันสายพันธุ์ที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายแรงได้
เลิกสูบบุหรี่ จากสถิติแสดงให้เห็นว่าผู้ที่เป็นโรค Streptococcus Pneumoniae กว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ที่สูบบุหรี่ บุหรี่จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคได้ ซึ่งการเลิกสูบบุหรี่อาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคนี้ และลดการเกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงอย่างโรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมองได้ด้วย
ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ เพราะแอลกอฮอล์มีฤทธิ์ในการทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลง ซึ่งเป็นเหตุให้เชื้อแบคทีเรีย Streptococcus Pneumoniae เข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น จึงมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้มากขึ้น