in

อาการของสายตายาวตามอายุ (Presbyopia)

สัญญาณที่อาจเป็นอาการของ Presbyopia ได้แก่

ความคมชัดในการอ่านหนังสือเปลี่ยนไป เห็นตัวหนังสือไม่ชัดเจนหรืออาจเห็นเป็นภาพมัว ๆ มองยาก ต้องใช้สายตาในการเพ่ง หรือต้องยื่นหนังสือหรือโทรศัพท์ให้ไกลออกไปจึงจะเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนขึ้น
มีอาการตาล้า ปวดตา หรือปวดศีรษะ หลังจากอ่านหนังสือหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้สายตา
อาการของ Presbyopia มักปรากฏในช่วงใดช่วงหนึ่งหลังอายุ 40 ปี สามารถเกิดกับดวงตาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง โดยอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละคนและอาจขึ้นอยู่กับชนิดของแว่นสายตาที่สวมใส่อยู่ก่อนที่จะมีอาการ หากมีอาการในลักษณะข้างต้น ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งจะช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากอาการสายตายาว