in

การวินิจฉัยสายตายาวตามอายุ (Presbyopia)

จักษุแพทย์จะสอบถามอาการเบื้องต้น ยาที่ใช้ และโรคประจำตัว จากนั้นจะตรวจตาด้วยวิธีต่าง ๆ โดยอาจตรวจด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้ร่วมกัน เช่น

การตรวจวัดระดับการมองเห็น (Visual Acuity Test) โดยแพทย์จะใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นกระดานที่มีตัวเลขและตัวอักษร เพื่อให้ผู้ป่วยบอกตัวเลขและตัวอักษรที่เห็น วิธีนี้จะวัดระยะการมองเห็นว่าอยู่ที่ระดับใกล้หรือไกล
การตรวจวัดค่าสายตา (Refraction Test) จะช่วยบอกถึงค่าระดับสายตาว่าสั้น ยาว หรือเอียง
การตรวจด้วย Slit-lamp เพื่อตรวจดูเลนส์หรือส่วนประกอบอื่นภายในดวงตาอย่างละเอียด
การตรวจส่วนหลังลูกตา (Dilated Fundus Examination) โดยจักษุแพทย์จะหยอดยาให้แก่ผู้ป่วยด้วยยาหยอดตาชนิดพิเศษเพื่อให้รูม่านตาเกิดการขยาย ทำให้จักษุแพทย์สามารถตรวจสอบลักษณะด้านในดวงตาได้ชัดเจนมากขึ้น
การตรวจตาอื่น ๆ อย่างตรวจการตอบสนองของรูม่านตา (Pupil Test) และการเคลื่อนไหวของดวงตา