in

ภาวะแทรกซ้อนของสายตายาวตามอายุ (Presbyopia)

สายตายาวตามอายุเป็นอาการที่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษา เพราะอาจทำให้การมองเห็นแย่ลง อาการตาพร่ามัวรุนแรง ตาอีกข้างอาจเกิดปัญหาสายตายาวหรือสายตาสั้นตามมาจนอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน