in

การป้องกันอาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง (Shin Splints)

อาการบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้งสามารถป้องกันได้ ดังนี้

วางแผนการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม ไม่ควรหักโหมจนเกินไป
ควรสลับรูปแบบการออกกำลังกายให้เกิดความหลากหลายและยืดกล้ามเนื้อก่อนการกำลังกาย เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น
เลือกใส่รองเท้าที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายในแต่ละรูปแบบ
หากต้องทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายที่ต้องได้รับแรงกระแทกอาจใช้อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น แผ่นรองเท้าหรือแผ่นรองรับรับแรงกระแทก เป็นต้น
ทั้งนี้ ผู้ที่เคยมีอาการดังกล่าวควรระมัดระวังการออกกำลังกาย เช่น ออกกำลังกายในรูปแบบที่ไม่ต้องใช้แรงมาก ลดระยะทาง ระยะเวลา หรือความถี่ของการออกกำลังกายลง เป็นต้น