in

อาการของการรับรู้ของสมองที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัส 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ (Synesthesia)

โดยปกติแล้ว มนุษย์จะรับรู้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยสมองจะประมวลผลออกมาเป็นการมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรส และการสัมผัส แต่ในกรณีของ Synesthesia จะเกิดการเชื่อมโยงในการรับประสาทสัมผัสของมนุษย์เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ที่มีภาวะ Synesthesia สามารถรับรู้ได้ 2 ช่องทางพร้อม ๆ กัน และยังสามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ถึง 60-80 ประเภท

ดังนั้น อาการที่พบจึงแตกต่างกันไปตามประเภทที่เกิดอาการ ซึ่งประเภทของ Synesthesia ที่พบได้มากที่สุดคือการเชื่อมโยงของการรับรู้ระหว่างตัวอักษรและสี (Grapheme-Color Synesthesia) และการเชื่อมโยงระหว่างสีกับการได้ยินเสียง (Chromesthesia) สำหรับประเภทอื่น ๆ ที่พบได้ เช่น

มองเห็นหรือได้ยินเป็นคำขณะรับรสอาหาร
มองเห็นเป็นรูปร่างขณะรับรสอาหาร
ได้ยินเสียงขณะรับรสอาหาร
เห็นเป็นรูปร่างหรือรูปทรงขณะได้ยินเสียง
ได้ยินเสียงขณะดมกลิ่นบางกลิ่น
รู้สึกถึงสิ่งของในมือขณะได้ยินเสียง
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีอาการของ Synesthesia อาจมีอาการเพียงประเภทเดียวหรือหลายประเภทร่วมกันก็ได้ โดยอาการที่อาจพบได้ทั่วไปมีดังนี้

เป็นการรับรู้โดยไม่ได้ตั้งใจจากการข้ามประเภทของประสาทสัมผัส จึงไม่สามารถควบคุมการรับรู้ไม่ให้เกิดขึ้นได้
เป็นการรับรู้ที่มีอาการคงที่และคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นอีก เนื่องจากประสาทสัมผัส 2 ส่วนมีอิทธิพลต่อกันและกัน เช่น เห็นตัวอักษรบางตัวเป็นสีแดงเสมอทุกครั้งและจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้เวลาจะผ่านไป เป็นต้น
มักเกิดขึ้นภายในความคิดเท่านั้น
อาการที่มักเกิดขึ้นตั้งแต่ยังเป็นเด็ก แต่การรับรู้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เช่น ในวัยเด็กอาจเห็นตัวอักษรเป็นสีที่ยังไม่แน่นอน แต่เมื่อโตขึ้นอาจเห็นเป็นสีที่แน่ชัดมากขึ้น ฯลฯ
ผู้มีอาการสามารถอธิบายการรับรู้ที่แตกต่างให้ผู้อื่นเข้าใจได้