in

สาเหตุของการรับรู้ของสมองที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัส 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ (Synesthesia)

Synesthesia เป็นอาการที่มักเกิดขึ้นแต่กำเนิดหรือเกิดขึ้นในช่วงที่ยังเป็นเด็กเล็กจากการเชื่อมโยงของสมองส่วนการรับสัมผัส แต่ก็อาจเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้ในภายหลังเช่นกัน แม้สาเหตุจะยังไม่ทราบแน่ชัด แต่สาเหตุที่เป็นไปได้ของ Synesthesia คือ มีการเชื่อมโยงการทำงานของระบบประสาทของสมอง 2 ส่วนที่ทำให้เกิดการรับรู้พร้อมกัน เช่น ในผู้มีอาการ Synesthesia ประเภทเชื่อมโยงการมองเห็นสีกับการรับรู้รสชาติ หากทดลองให้มองผนังห้องที่ทาสีเหลืองไว้ จะสามารถรับรู้รสชาติได้ในขณะที่กำลังมองผนังนั้น เนื่องจากสมองส่วนที่รับการมองเห็น (Primary Virsual Cortex) ที่อยู่บริเวณท้ายทอยจะถูกกระตุ้นและประมวลผลให้รับรู้ว่าผนังเป็นสีเหลือง ในขณะเดียวกัน สมองบริเวณขมับ (Parietal Lobe) ที่ทำหน้าที่รับรู้รสชาติก็จะถูกกระตุ้นและทำงานไปพร้อมกันด้วย ทำให้สามารถรับรู้ทั้งสีและรสชาติในเวลาเดียวกัน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นผลจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หากสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเคยเป็น Synesthesia มาก่อน ก็อาจทำให้มีอาการ Synesthesia เกิดขึ้นได้เช่นกัน

ในกรณีที่พบได้น้อย อาจพบอาการ Synesthesia ที่ขึ้นในภายหลังและเกิดอาการเพียงชั่วคราวได้จากปัจจัยดังต่อไปนี้

การได้รับยาหรือสารบางประเภทอาจทำให้เกิดอาการ Synesthesia ได้ชั่วคราว อย่างยาที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทอาจทำให้เกิดการเชื่อมต่อประสบการณ์การรับรู้เข้าด้วยกัน เช่น ยาเมสคาลีน (Mescaline) สารไซโลไซบิน (Psilocybin) และแอลเอสดี (Lysergic Acid Diethylamide) มีส่วนกระตุ้นการเกิด Synesthesia ได้ รวมถึงกัญชา แอลกอฮอล์ และคาเฟอีน ก็อาจมีส่วนทำให้เกิด Synesthesia ได้เช่นกัน
การได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ โรคหลอดเลือดสมอง หรือเนื้องอกในสมอง