in

การวินิจฉัยการรับรู้ของสมองที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัส 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ (Synesthesia)

Synesthesia ยังคงเป็นที่ถกเถียงถึงรายละเอียดในการวินิจฉัย เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาหรือวินิจฉัยในทางการแพทย์อย่างแพร่หลาย ผู้ที่สงสัยว่าตนเองมีอาการ Synesthesia อาจใช้วิธีทดสอบด้วยตนเองเบื้องต้น ดังนี้

การทดสอบด้วยตนเองว่ามีอาการของ Synesthesia หรือไม่ เช่น หากมองดูตัวอักษรทีละตัวแล้วสังเกตว่าตนเองมองเป็นเห็นสีใดบ้าง จดลงในกระดาษแล้วทดสอบซ้ำอีกครั้งในอีก 1-2 ชั่วโมง หากมองเป็นตัวอักษรแต่ละตัวเป็นสีเดิม แสดงว่าอาจมีอาการของ Synesthesia หรือทดลองเปิดเพลงที่ไม่คุ้นเคยกับการฟัง หลับตาแล้วสังเกตตนเองว่าเห็นภาพเป็นสีใดในความคิดหรือสังเกตว่าทำนองเพลงที่ได้ยินมีสีที่แตกต่างกันหรือไม่ หากเห็นภาพเป็นสีได้อย่างชัดเจน ก็อาจมีแนวโน้มที่จะเป็น Synesthesia
การทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อประเมินตนเองในกรณีที่มีการเชื่อมโยงของการรับรู้ที่บ่งบอกถึง Synesthesia
หากมีอาการของ Synesthesia แล้วรู้สึกว่ากระทบกับการใช้ชีวิตหรือรู้สึกถึงสภาวะแปลกแยกจากผู้อื่น ควรปรึกษาแพทย์