in

ภาวะแทรกซ้อนของการรับรู้ของสมองที่สามารถรับรู้ประสาทสัมผัส 2 อย่างในเวลาเดียวกันโดยอัตโนมัติ (Synesthesia)

ภาวะ Synesthesia ไม่พบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น แต่ในบางกรณีอาจทำให้ผู้ที่มีอาการรู้สึกรำคาญใจหรือสับสนได้ เนื่องจากมีผลกระทบกับการรับรู้ตามปกติ โดยในเด็กเล็กอาจมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ เช่น เมื่อเห็นตัวอักษรเป็นสีอาจจะทำให้การอ่านยากกว่าปกติ เป็นต้น