in

สาเหตุของกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome)

กรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์เกิดขึ้นได้เพราะมีสาเหตุเนื่องมาจากความไม่ดีเหมือนปกติในโครโมโซมของผู้ชาย โดยธรรมดาผู้ชายจะมีโครโมโซมทั้งสิ้น 46 ตัว (46,XY) แม้กระนั้นในคนไข้ที่อยู่ในสภาวะนี้จะมีปริมาณโครโมโซมทั้งผอง 47 ตัว (47/XXY) ซึ่งโครโมโซม X ที่มากขึ้นมานำไปสู่ความเคลื่อนไหวทางร่างกายในแบบต่างๆรวมทั้งมีผลเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเพศแล้วก็ภาวะเจริญพันธุ์ ความไม่ปกติของโครโมโซมในลักษณะนี้ยังไม่รู้จักปัจจัยที่ชัดเจน แต่ว่าพบว่าหญิงมีครรภ์ที่แก่ 35 ปีขึ้นชอบมีการเสี่ยงน้อยสำหรับการให้กำเนิดเด็กอ่อนผู้ชายที่อยู่ในกรุ๊ปอาการนี้

ยิ่งไปกว่านี้ Klinefelter Syndrome ยังมีความผิดธรรมดาของโครโมโซมเกิดขึ้นได้หลายต้นแบบ ดังต่อไปนี้

โครโมโซม X มากขึ้น 1 ตัวในแต่ละเซลล์ เป็นแบบอย่างที่มักพบที่สุด
โครโมโซม X มากขึ้นในบางเซลล์ นำไปสู่ภาวการณ์โมเซอิค (Mosaic Klinefelter Syndrome) นำไปสู่อาการเปลี่ยนไปจากปกติน้อยกว่าแบบทั่วๆไป
โครโมโซม X มากขึ้นมากยิ่งกว่า 1 ตัวในแต่ละเซลล์ ซึ่งความไม่ดีเหมือนปกติรูปแบบนี้เจอได้น้อยแล้วก็มีความร้ายแรงของอาการมากยิ่งกว่าจำพวกอื่น