in

การป้องกันกลุ่มอาการไคลน์เฟลเตอร์ (Klinefelter Syndrome)

กรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์ไม่อาจจะคุ้มครองป้องกันได้ เนื่องมาจากเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากความไม่ปกติด้านกรรมพันธุ์ แต่ว่าถ้าเกิดคุณแม่มีท้องข้างหลังอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรจะขอความเห็นหมอก่อนที่จะมีการมีครรภ์เพื่อกำหนดแผนการมีลูกแล้วก็ประเมินการเสี่ยงที่บางทีอาจเกิดขึ้นได้ และก็ในเรื่องที่ลูกหลานมีลักษณะอาการไม่ปกติบางสิ่งที่คล้ายกับลักษณะของกรุ๊ปอาการไคลน์เฟลเตอร์ก็ควรจะพาไปพบหมอเพื่อตรวจวิเคราะห์ เนื่องจากว่าถ้าหากเด็กได้รับการดูแลรักษาอย่างทันการจะก่อให้เด็กมีวิวัฒนาการที่บริบูรณ์แข็งแรงรวมทั้งลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้