in

ภาวะแทรกซ้อนของก้อนในเต้านม (Breast Lump)

ภาวะแทรกซ้อนของก้อนในเต้านมที่บางทีอาจเจอได้ อาทิเช่น การอักเสบ การรับเชื้อ หรือมีลัษณะทิศทางที่จะแปลงเป็นเนื้องอกจำพวกรุนแรงอย่างโรคมะเร็ง ฯลฯ