in

การป้องกันครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar Pregnancy/Hydatidiform Mole)

ผู้ตั้งท้องที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือแก่กว่า 40 ปี เสี่ยงประสบเจอกับปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพท้องได้สูงซึ่งรวมทั้งภาวการณ์ท้องไข่ปลาอุก แม้กระนั้น แนวทางปกป้องภาวะแทรกซ้อนจากโรคมะเร็งไข่ปลาอุกที่ยอดเยี่ยม เป็นเข้ารับการตรวจท้องตามนัดพบการฝากท้องอย่างเคร่งครัด ส่วนผู้ตั้งท้องที่เคยเผชิญสภาวะท้องไข่ปลาอุกควรจะเจอหมอ เพื่อรับคำชี้แนะสำหรับเพื่อการดูแลการท้องครั้งถัดมาไม่ให้เกิดภาวะดังที่กล่าวผ่านมาแล้วอีก โดยหมอจะชี้แนะให้คนไข้คอยราวๆ 6 เดือน – 1 ปี ก่อนที่จะเริ่มมีท้องใหม่ ดังนี้ หมอจะอัลตราซาวด์ให้เร็วขึ้น เพื่อติดตามการดูแลและรักษา และก็ตรวจสอบสุขภาพท้องโดยรวมว่าไม่กำเนิดความไม่ดีเหมือนปกติใดๆก็ตาม