in

อาการฉี่ไม่ออก (Urinary Retention)

โดยปกติสภาวะนี้บางทีอาจแบ่งลักษณะของอาการที่พบได้ทั่วไปตามความร้ายแรง ซึ่งบางทีอาจไม่เหมือนกันออกไป ดังต่อไปนี้

เยี่ยวไม่ออกกะทันหัน (Acute Urinary Retention)

 • ปวดท้องเยี่ยว แต่ว่าเบ่งหรือฉี่ไม่ออก
 • ปวดแน่นท้อง รู้สึกป่วยหนักรอบๆท้องตอนล่าง
 • ท้องขึ้นรอบๆท้องตอนล่าง

ปัสสาวะไม่ออกเรื้อรัง (Chronic Urinary Retension)

 • ฉี่บ่อยครั้งกว่า 8 ครั้งขึ้นไปต่อวัน
 • ปัสสาวะไม่สุด
 • มีลักษณะอาการแสบขัดขณะเยี่ยว
 • จะต้องออกแรงเบ่งให้เยี่ยวออก
 • เยี่ยวสะดุด น้ำเยี่ยวที่ออกมาหยุดเป็นระยะๆหรือเปล่าพุ่งเป็นสาย
 • ปวดเยี่ยวอีกทีภายหลังเพิ่งจะฉี่เสร็จ
 • รู้สึกแน่นท้องหรือปวดรอบๆท้องตอนล่าง
 • บางรายบางทีอาจไม่เจออาการเปลี่ยนไปจากปกติใดๆก็ตาม

คนที่มีลักษณะฉี่ไม่ออกควรจะไปพบหมอในทันที บางรายอาจมีลักษณะของการปวดแน่นท้อง ปวดรอบๆท้องตอนล่างรวมทั้งทางเท้าฉี่ร่วมด้วย ยิ่งกว่านั้น อาการเยี่ยวไม่ออกทันควันในบางบุคคลบางทีอาจไม่เจออาการเปลี่ยนไปจากปกติหรืออาการไม่ร้ายแรงกระทั่งก่อกวนต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ก็เลยทำให้ผู้คนจำนวนมากปล่อยทิ้งสำหรับการรักษาให้หายสนิท ซึ่งอาจจะทำให้กำเนิดการเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนตามมา ตัวอย่างเช่น กลั้นฉี่ไม่อยู่ (Urinary Incontinence) หรือ โรคติดเชื้อระบบทางเท้าฉี่ (Urinary Tract Infection:UTI)