in

ภาวะแทรกซ้อนของรอยช้ำ (Bruise)

โดยธรรมดา การเกิดรอยฟกช้ำจะไม่กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงใดๆก็ตามนอกเหนือจากการที่จะเป็นรอยที่ผิวหนัง แล้วกลายเป็นสีต่างๆรอยฟกช้ำมักเกิดขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่นาน และก็จะเลือนลางจางหายไปเองภายในช่วงระยะเวลาราวๆ 2 อาทิตย์