in

ตับอักเสบ (Hepatitis)

ตับอักเสบ (Hepatitis) เป็นภาวการณ์อักเสบที่เกิดรอบๆตับ อาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากจากการได้รับเชื้อเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือต้นเหตุอื่นๆอย่างการดื่มแอลกอฮอล์จำนวนมาก การใช้สิ่งเสพติด ผลกระทบจากการใช้ยา การได้รับพิษ โรคอ้วน รวมทั้งกรุ๊ปอาการเมตาบอลิครวมทั้งระบบภูมิต้านทานทำลายตับเอง ทำให้ตับกำเนิดความย่ำแย่กระทั่งกำเนิดลักษณะของการป่วยต่างๆตามมา ถ้าตับอักเสบอย่างเรื้อรัง อาจจะส่งผลให้แนวทางการทำงานของตับไม่ดีเหมือนปกติ กำเนิดโรคตับแข็ง หรือเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับได้