in

ภาวะแทรกซ้อนของตับอักเสบ (Hepatitis)

คนที่ติดเชื้อโรคเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และก็ซี ประเภทเรื้อรัง บางทีอาจเสี่ยงเกิดภาวะแทรกร้ายแรง ยกตัวอย่างเช่น โรคตับเรื้อรัง โรคตับแข็ง ตับวาย และก็โรคมะเร็งตับ ส่วนสภาวะตับอักเสบที่มิได้มีเหตุที่เกิดจากแอลกอฮอลล์ (NASH) ก็อาจส่งผลให้กำเนิดโรคตับแข็งได้ด้วยเหมือนกัน

นอกเหนือจากนี้ แม้กำเนิดความเสื่อมโทรมจนกระทั่งกระทบต่อหลักการทำงานของตับ อาจจะเป็นผลให้คนเจ็บเกิดภาวะตับวาย แล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนที่ก่อให้เกิดอันตรายอื่นๆได้ อย่างเช่น

  • ภาวการณ์เลือดไหลไม่ดีเหมือนปกติ
  • โรคท้องมาน
  • ภาวการณ์ความดันสูงในระบบหลอดโลหิตดำของตับ (Portal Hypertension)
  • สภาวะไตวาย
  • อาการทางสมองที่มีเหตุที่เกิดจากโรคตับ (Hepatic Encephalopathy)
  • โรคมะเร็งตับ (Hepatocellular Carcinoma)
  • เสียชีวิต