in

ตับโต (Hepatomegaly)

ตับโต (Hepatomegaly) เป็น ภาวการณ์ที่ตับมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา และก็อาจจะส่งผลให้คนป่วยมีลักษณะอาการอย่างแน่นท้อง คลื่นไส้ น้ำหนักลด หมดแรง เท้าบวมหรือขาบวม อาจมีต้นเหตุมาจากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆอาทิเช่น ตับอักเสบ โรคมะเร็ง ความเปลี่ยนไปจากปกติที่ศีรษะดวงใจแล้วก็เส้นโลหิต ฯลฯ ซึ่งในระยะยาวอาจทำให้ตับเสียหายได้ คนไข้ตับโตจะต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อตับกลับมาปกติ