in

ภาวะแทรกซ้อนของตับโต (Hepatomegaly)

ภาวะแทรกซ้อนและก็ความร้ายแรงของอาการตับโตขึ้นอยู่กับโรคหรือความไม่ปกติที่เป็นต้นเหตุด้วย โดยการดูแลรักษาจะมีคุณภาพเยอะที่สุดก็เมื่อตรวจเจอรวมทั้งรักษาตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นๆ แต่ว่าถ้าหากตรวจเจอช้าไหมได้รับการดูแลรักษาจวบจนกระทั่งมีลักษณะอาการร้ายแรง อาจจะก่อให้ตับกำเนิดความทรุดโทรมกระทั่งนำมาซึ่งภาวะแทรกซ้อนระยะยาวหวานใจษาไม่หาย ซึ่งบางทีอาจมีผลเสียต่อการใช้ชีวิตของผู้เจ็บป่วยตลอดกาลได้