in

อาการตาบอดกลางคืน (Night Blindness)

คนที่มีลักษณะอาการตาบอดเวลากลางคืนจะเจออุปสรรคต่อการเห็นในเวลากลางคืน รวมถึงที่ที่มีแสงสลัวหรือมีแสงไฟไม่พอ ซึ่งมักเกิดขึ้นเมื่อควรจะมีการปรับสายตาจากรอบๆที่มีความสว่างมากมายไปยังรอบๆที่มืดหรือมีแสงสว่างน้อย อย่างเช่น เปลี่ยนแปลงสถานที่จากรอบๆที่มีแดดจ้าเข้าไปสู่ห้องอาหารที่มีแสงสลัว ขับขี่รถในกลางคืนซึ่งแสงสว่างสว่างไม่บ่อยนัก ฯลฯ