in

การวินิจฉัยอาการตาโปน (Exophthalmos)

คนไข้สามารถดูอาการได้พื้นฐานโดยแม้ดวงตามีลักษณะโปนไม่ปกติร่วมกับอาการบวมบริเวณดวงตา ก็ควรจะรีบไปพบหมออย่างรวดเร็วที่สุดก่อนที่จะอาการจะยิ่งร้ายแรงมากเพิ่มขึ้น ตอนที่ก่อนไปพบหมอคนป่วยควรจะจัดแจงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราวรักษา หรือยาที่ใช้อยู่ โดยควรจะเขียนชื่อยา จำนวนของยาที่ใช้ เพื่อช่วยทำให้หมอกระทำวิเคราะห์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นถ้าหมอปรารถนาข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็บางทีอาจกระทำการสั่งตรวจอื่นๆอาทิเช่น

  • ตรวจการเห็น
  • ตรวจขยายม่านตา
  • การตรวจโดยการส่องกล้อง
  • การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ประเภท CT Scan หรือ MRI Scan เพื่อมองความแปลกของต่อมไทรอยด์ หรือมองความไม่ปกติรอบๆเบ้าตา
  • การพิสูจน์เลือด

หลังจากนั้นหมอจะนำผลที่เกิดมาประกอบสำหรับการวิเคราะห์ รวมทั้งรับรองลักษณะของคนป่วย ถ้าหากรู้ต้นเหตุที่แจ้งชัดแล้ว หมอบางทีอาจกระทำรักษาอย่างฉับพลัน หรือนัดหมายผู้เจ็บป่วยเพื่อติดตามอาการคราวหลังอีกรอบ