in

โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่พบในไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา . หลักฐานทางวิทย…


โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษที่พบในไทยเหมือนสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชา
.
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นว่าสายพันธุ์โควิด-19 ที่พบในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์เดียวกับที่พบในกัมพูชา ความเหมือนรหัสพันธุกรรมในส่วนของ Spike ของเชื้อที่พบในสถานบันเทิงมีความเหมือนกับสายพันธุ์กัมพูชา 100% ดังแสดงในรูป เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่พบในประเทศอื่นๆและที่ศูนย์ฯของเราเคยตรวจสอบไว้ จะเห็นว่ารหัสพันธุกรรมไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์
.
ข้อมูลดังกล่าวจึงสนับสนุนว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยกับสายพันธุ์ที่พบในกัมพูชามีความเหมือนกัน
.
ไวรัสนี้ระบาดที่กัมพูชาก่อนถึง 6 สัปดาห์จึงมาตรวจพบในประเทศไทย
จึงเป็นการยืนยันได้ว่า สายพันธุ์จากประเทศไทยที่สถานบันเทิงเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์กันกับสายพันธุ์กัมพูชาอย่างแน่นอน
#หมอยง
Source