in

โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ การระบาดในประเทศไทย . มีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษอย่าง…


โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษ การระบาดในประเทศไทย
.
มีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษอย่างมากในประเทศเขมร เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยกว่า 1,500 ราย สายพันธุ์ที่ตรวจพบรายงานโดย องค์การอนามัยโลกเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วมากในเขมร
.
เมื่อเป็นเช่นนี้่ ต้นต่อของการระบาดในประเทศไทยครั้งนี้ที่เกิดจากสายพันธุ์อังกฤษ ครั้งนี้ไม่น่าจะมาจากสถานกักกัน ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ น่าจะมาจากการเคลื่อนย้ายของประชาชนระหว่างประเทศเขมรและไทย เพราะพบสายพันธุ์นี้ในเขมรตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 และยังระบาดอย่างรุนแรงในเขมร รายงานต่างด่าว หรือคนไทยที่ข้ามไป ข้ามมา น่าจะเป็นต้นเหตุในการแพร่ระบาดครั้งนี้
#หมอยง


Source