in

โควิดวัคซีนช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้ . เป็นที่ทราบกันดีว่าวัคซีนลดความรุน…


โควิดวัคซีนช่วยป้องกันการแพร่กระจายเชื้อได้
.
เป็นที่ทราบกันดีว่าวัคซีนลดความรุนแรงของโรคทำให้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลและไม่เสียชีวิต แต่ไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 100% ที่ผ่านมาพบว่าการแพร่กระจายเชื้อในผู้ที่มีอาการของโรคที่รุนแรง จะแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ ดังนั้นเมื่อวัคซีนสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคก็เท่ากับลดการแพร่กระจายเชื้อไปด้วย
.
การฉีดวัคซีนในหมู่มาก เมื่อผู้รับเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการก็จะมีโอกาสแพร่เชื้อได้น้อยกว่า ถึงแม้จะแพร่เชื้อไป ถ้าคนส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนก็จะไม่เกิดความรุนแรงของโรค
ต่อไปก็จะเป็นโรคที่ไม่รุนแรงไปในตัว ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะให้วัคซีนมีประชากรหมู่มากเพื่อลดการแพร่กระจายและลดความรุนแรงของโรค
#หมอยง


Source