in

โควิด-19 วัคซีน อาการหรือโรคที่พบร่วมด้วย . ในการให้วัคซีนหมู่มากเป็นแสนเป็นล้า…


โควิด-19 วัคซีน อาการหรือโรคที่พบร่วมด้วย
.
ในการให้วัคซีนหมู่มากเป็นแสนเป็นล้านโดสต้องเจอกับอาการที่พบร่วมด้วยอย่างแน่นอนและต่อไปจะเป็นข่าวทุกวัน ทั่วโลกขณะนี้มีการให้วัคซีนไปแล้ว 500 ล้านโดส เราจะได้ยินว่าหลังให้วัคซีนแล้วมีการเสียชีวิตบ้าง มีโรคต่างๆที่เป็นอยู่แล้วหรือโรคที่ยังไม่ได้วินิจฉัยมาก่อน มาวินิจฉัยหลังการให้วัคซีน ในทุกประเทศจะเจอการตายหลังการให้วัคซีน และเมื่อมีการพิสูจน์ก็ยอมรับความจริงว่าเกิดจากโรคพื้นฐานหรือที่เป็นอยู่ก่อน
.
สำหรับประเทศไทยในประชากรหนึ่งล้านคนใน 1 อาทิตย์ก็จะต้องมีคนเสียชีวิตอยู่แล้ว การให้วัคซีนในกลุ่มแรกของประชากรไทยที่ตั้งไว้รองลงมาจากบุคลากรทางการแพทย์คือกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อป้องกัน เพราะรู้ว่าถ้าเป็นโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ จึงกำหนดให้เป็นประชากรกลุ่มแรกๆที่ควรได้รับวัคซีนเพราะวัคซีนมีปริมาณจำกัด การให้ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เปราะบางและมีอัตราการเสียชีวิตในภาวะปกติได้อยู่แล้ว
.
ดังนั้นการเสียชีวิตหลังการให้วัคซีนก็พบได้เช่นกัน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิสูจน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ข่าวดังกล่าวสำหรับประเทศไทยได้มีการแพร่กระจายเร็วมากโดยเฉพาะทางด้านลบ ผู้รับจะต้องพิจารณาด้วยเหตุและผล ประเทศไทยควรมีการเสนอตัวเลขอัตราการเสียชีวิตจากโรคต่างๆในภาวะปกติและเมื่อเกิดขึ้นหลังการให้วัคซีน ตัวเลขก็ไม่ควรจะมากกว่าในภาวะปกติ
.
การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคและเราคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงของวัคซีน วัคซีนได้ผ่านการศึกษามา 3 ระยะ ตามกฎเกณฑ์ต่างๆและยอมให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินโรคระบาด ถ้าเราจะรับวัคซีนเราไม่ใช่ประชากรหมื่นแรก แสนแรก หรือล้านแรก ที่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนแต่ละชนิดใช้กันเป็นสิบเป็นร้อยล้านแล้ว
.
การให้วัคซีนในครั้งนี้ไม่ได้เป็นการบังคับเป็นไปด้วยความสมัครใจ อาการข้างเคียงของวัคซีนที่พบได้ส่วนใหญ่จะมีอาการน้อย เช่นปวดเมื่อยเหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้เจ็บบริเวณที่ฉีด มีบวมแดง พบได้บ้างและก็จะหายไปในที่สุด ประโยชน์ของวัคซีนในครั้งนี้เพื่อป้องกัน เมื่อเราติดเชื้ออาการของโรคจะได้ไม่รุนแรงหรือเสียชีวิต ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ เราก็เชื่อว่าจะลดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอน
.
วิกฤตการณ์ครั้งนี้จะสงบลงได้ในอนาคตด้วยวัคซีน


Source