in

โควิดวัคซีนพาสปอร์ต . สถานการณ์ของโรคขณะนี้ค่อนข้างคงที่และมีการใช้วัคซีนไปแล้วป…


โควิดวัคซีนพาสปอร์ต
.
สถานการณ์ของโรคขณะนี้ค่อนข้างคงที่และมีการใช้วัคซีนไปแล้วประมาณ 300 ล้านโดส อิสราเอลเป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนต่อประชากรมากที่สุดโดยใช้วัคซีน Pfizer ที่มีประสิทธิภาพสูง ประเทศอิสราเอลเองใครที่ฉีดวัคซีนครบจะมีบัตรเขียวและได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นกว่าคนที่ไม่ได้ฉีด เช่นเข้ากินอาหารในร้านได้ เข้าชมในโรงภาพยนตร์ และสิทธิอื่นๆมากกว่าที่เกี่ยวกับการป้องกันโรค ประเทศ UAE เป็นประเทศที่ฉีดวัคซีนมากเป็นอันดับสองใช้วัคซีนหลักของจีน ขณะนี้ก็เปิดน่านฟ้าการบินได้มากขึ้น
.
แนวโน้มทั่วโลกจะมีการนำเอาวัคซีนพาสปอร์ตมาใช้เพื่อเพิ่มสิทธิการเดินทางให้เศรษฐกิจต่างๆได้ฟื้นตัวขึ้นมา การทำงานในโรงงานก็อาจจะต้องมีพาสปอร์ตของคนงานหรือการเข้าไปดูงาน ประเทศไทยมีข้อกำหนดวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อกระตุ้นภาคการเดินทางท่องเที่ยว แต่สิ่งที่ยังไม่ได้กล่าวถึง (ได้ข้อคิดจากอาจารย์ผู้ใหญ่) คือการเดินทาง ผู้ใหญ่มากับลูกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีจะแก้ปัญหาการกักตัวอย่างไร ในเมื่อพ่อและแม่ฉีดวัคซีนแล้ว ลูกอายุไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับวัคซีนจะแยกลูกแยกพ่อแม่ก็ไม่ได้ โดยทั่วไปจากข้อมูลทางวิชาการปัจจุบัน เด็กแพร่โรคได้น้อยกว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะในเด็กเล็ก เพราะมีการดูแลและการติดโรคที่เกิดขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่เอาไปให้เด็กมากกว่าเด็กเอาไปให้ผู้ใหญ่ ยกเว้นเด็กวัยรุ่น เรื่องของสัญชาติก็เช่นเดียวกัน ถ้าถือพาสปอร์ตของแอฟริกาแต่อยู่อเมริกาและได้ฉีดวัคซีนมาครบแล้วจะมีมาตรการการกักตัวแบบแอฟริกาหรือไม่ กฎเกณฑ์ต่างๆคงจะต้องมีข้อกำหนดให้ละเอียดเพิ่มขึ้นชัดเจน
.
ถ้าภูเก็ต เกาะสมุย ได้ให้วัคซีนกับประชากรหมู่มาก ทั้งเกาะ การเดินทางเข้าด้วยวัคซีนพาสปอร์ตจะเป็นต้นแบบที่น่าสนใจและกระตุ้นภาคท่องเที่ยวได้เร็วยิ่งขึ้น ในการที่จะให้เกาะมีภูมิต้านทานกลุ่มเกิดขึ้น
#หมอยง


Source