in

โควิด-19 วัคซีน ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ . จุดมุ่งหมายการให้วัคซีนโควิด-19 . ข้อมูลชัด…


โควิด-19 วัคซีน ฉีดวัคซีนเพื่อชาติ
.
จุดมุ่งหมายการให้วัคซีนโควิด-19
.
ข้อมูลชัดเจนว่าวัคซีนโควิด-19 ลดการเกิดโรคและลดความรุนแรงของโรคและน่าจะป้องกันการกระจายของโรค ดังนั้นประโยชน์ที่ได้น่าจะประกอบไปด้วย
.
1.โอกาสที่เราจะป่วยเป็นโรคน้อยลง ความรุนแรงของโรคก็น้อยลง
2.การแพร่กระจายของโรคก็จะลดลง เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าคนที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ โอกาสแพร่กระจายโรคน้อยกว่า คนที่มีอาการ
3.เป็นการป้องกันเขาและป้องกันเรา ก็จะลดการระบาดของโรค
4.จำนวนผู้ป่วยก็จะลดลง ระบบสาธารณสุขจะได้ใช้ไปดูแลโรคอื่น
5.ชีวิตความเป็นอยู่ ก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะปกติ
6.ภาวะเศรษฐกิจต่างๆก็จะดีขึ้น
7.การเดินทางการท่องเที่ยวก็จะฟื้น แรงงานต่างๆก็จะได้มีงานทำ
8.การศึกษาของนักเรียน จะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติ
9.ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาการตรวจวินิจฉัยที่ใช้เงินจำนวนมาก ก็จะได้นำเงินนี้ไปใช้อย่างอื่น
10.สุขภาวะความเครียด สภาพจิตใจต่างๆก็จะดีขึ้น
.
วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันฉีดไปแล้วมากกว่า 200 ล้านโดส จากบริษัทใหญ่ๆเช่น Pfizer, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V โดยที่มีอาการข้างเคียงไม่ต่างกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ถ้าสามารถนำวัคซีนดังกล่าวเข้าสู่ประเทศไทยได้ก็ควรรีบจะทำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว
.
เมื่อวัคซีนเข้าสู่ประเทศไทย เรามาช่วยกันรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและให้ได้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ประเทศไทยจากวิกฤตที่ผ่านมา


Source