in

วัคซีนโควิด-19โอกาสได้รับวัคซีน . กฎเกณฑ์ของ Pareto Principle ยังใช้ได้เสมอทั่…

วัคซีนโควิด-19โอกาสได้รับวัคซีน
.
กฎเกณฑ์ของ Pareto Principle ยังใช้ได้เสมอทั่วโลก เมื่อพิจารณาจำนวนวัคซีนโควิดกับโอกาสที่จะได้รับวัคซีนในปีนี้ ประเทศร่ำรวยมีโอกาสมากกว่าประเทศยากจนโดยมีการจองและซื้อในประเทศร่ำรวย น่าจะมากถึง 80% ของวัคซีนที่ผลิต สำหรับประเทศยากจนมีจำนวนประชากรประมาณ 80% ของประชากรโลก ในขณะที่ประชากรในประเทศร่ำรวยเพียง 20%
.
ทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เสมอภาค นิ้วมือยังไม่เท่ากันเลย ประเทศเราอยู่ตรงไหน คิดเอาเอง การที่จะบอกว่าให้โควิดวัคซีน เป็นสมบัติของชาวโลก เมื่อยามวิกฤตไม่จริง วัคซีนโควิด-19 จะไม่มีการค้ากำไรจะจริงไหม?Source