in

โควิด-19 วัคซีน . ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแยกจากกันกับภูมิต้านทานที่เกิด…


โควิด-19 วัคซีน
.
ภูมิต้านทานที่เกิดขึ้นจากวัคซีนแยกจากกันกับภูมิต้านทานที่เกิดจากการติดเชื้อ วัคซีนที่ผลิตจาก mRNA และไวรัส Vector เช่นวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca จะกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานตอนนั้นแหลม Spike เท่านั้น ถ้ามีการติดเชื้อจะตรวจพบภูมิต้านทานต่อเปลือกผิวไวรัส Nucleocapsid
.
ที่ศูนย์ ได้มีโอกาสตรวจคนไทย 2 คนที่กลับจากอเมริกา โดยที่ทั้งสองคนได้รับการฉีดวัคซีนของ Pfizer มาแล้ว 2 เข็มและมีคนหนึ่งติดเชื้อมาก่อนฉีดวัคซีน เมื่อตรวจวัดภูมิต้านทานต้องยอมรับว่าปริมาณที่ตรวจวัดได้จากการกระตุ้นภูมิต้านทานของวัคซีน Pfizer มี Anti-spike ขึ้นสูงมากจริงๆ
.
ในขณะเดียวกันคนที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน ตรวจไม่พบภูมิต้านทานต่อ Nucleocapsid ในคนที่ติดเชื้อมาแล้ว จะตรวจพบภูมิต่อเปลือกนอกของไวรัส (Anti-nuclocapsid) ดังแสดงในรูปทั้งสอง
.
ขณะนี้ที่ศูนย์ที่ทำวิจัยอยู่สามารถตรวจภูมิต้านทานและวัดเชิงปริมาณได้เป็นอย่างดี และจะใช้ในการประเมินผลของวัคซีนได้ด้วยว่าสามารถกระตุ้นสร้างภูมิต้านทานได้มากน้อยแค่ไหน สิ่งที่อยากรู้ขณะนี้วัคซีนเชื้อตายของจีนใช้ไวรัสทั้งตัว วัคซีนของจีนจึงน่าจะตรวจพบภูมิต้านทานต่อเปลือกนอกของไวรัสด้วย (Anti-nucleocapsid)
.
ขณะนี้กำลังรอผู้ที่ได้รับวัคซีนของจีน ไม่ว่าจะมาจากตะวันออกกลางหรือประเทศจีนหรือจะมีการฉีดในประเทศไทย เพื่อทำการตรวจเลือดดูระดับภูมิต้านทานทั้ง 2 ชนิด

Source