in

ตารางการให้วัคซีนโควิด-19 . วัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่และมีการศึกษาอย่างเร่งรีบ ต…


ตารางการให้วัคซีนโควิด-19
.
วัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่และมีการศึกษาอย่างเร่งรีบ ตารางการให้วัคซีนในการศึกษาในวัคซีนชนิดต่างๆที่มีการศึกษากันมีการให้ 2 ครั้ง ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป ยกเว้นวัคซีนของจอห์นสันที่จะออกมาอาจมีการให้เพียงครั้งเดียว ตารางการให้วัคซีนแต่ละบริษัทจึงแตกต่างกัน
.
การศึกษาในวัคซีนที่มาใช้ในประเทศไทยเช่น Oxford-AstraZeneca มีการศึกษาแต่เดิมตั้งใจให้ห่างกัน 4 สัปดาห์ แต่การให้ในงานวิจัย ให้หลากหลาย พบว่าการให้ระยะห่างน้อยกว่า 6 สัปดาห์ประสิทธิภาพน้อยกว่าระยะห่างมากกว่า 6 สัปดาห์ (53% กับ 65%) ทำนองเดียวกัน วัคซีนจีน (Sinovac) ที่ศึกษาในบราซิล ที่ให้ในบุคลากรทางการแพทย์ ให้ห่างกัน 2 สัปดาห์ ประสิทธิภาพต่ำกว่า
.
การให้วัคซีนจึงมีการกำหนดตารางที่วางไว้ในปัจจุบันระหว่างโดสแรกและโดสสอง ตารางการให้วัคซีนหลังจากที่มีการศึกษายาวนานแล้ว คงจะได้มีคำตอบในระยะอันสั้น


Source