in

วัคซีนโควิด-19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้ในเด็ก . วัคซีนโควิด-19 พัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบ ย…


วัคซีนโควิด-19 ทำไมถึงไม่ฉีดให้ในเด็ก
.
วัคซีนโควิด-19 พัฒนาขึ้นมาอย่างเร่งรีบ ยังไม่มีการศึกษาใดในการให้วัคซีนในกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี การขึ้นทะเบียนจึงยังให้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปทุกชนิดของวัคซีนจนกว่าจะมีการศึกษาถึงผลการใช้ขนาดในเด็กจึงจะมีการนำมาใช้ได้ น่าจะมีข้อมูลปลายปีหรือปีหน้า
.
โควิด-19 ติดเชื้อในเด็กส่วนมากเกือบทั้งหมดอาการไม่รุนแรงและมีอัตราตายที่ต่ำมากมาก จะเป็น 1 ใน 1,000 หรือ 10,000 ทีเดียว ถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กเล็ก นอกจากนี้การติดเชื้อในเด็กขณะนี้พบน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่ มีการศึกษาการติดเชื้อในเด็กในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโควิดพบว่าเด็กมีโอกาสติดเชื้อน้อยกว่าในผู้ใหญ่ถึง 3 เท่า ด้วยเหตุผลดังกล่าววัคซีนโควิด-19 ยังไม่ให้ในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปีและน่าจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับวัคซีน


Source