in

วัคซีนโควิด-19 . “อาการข้างเคียง” กับ “อาการไม่พึงประสงค์” สิ่งที่สำคัญต้องแยกจา…


วัคซีนโควิด-19
.
“อาการข้างเคียง” กับ “อาการไม่พึงประสงค์” สิ่งที่สำคัญต้องแยกจากกันให้เข้าใจและชัดเจน เมื่อให้วัคซีนสามารถเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้ เช่นการเสียชีวิต อาการไม่พึงประสงค์ยังไม่ได้บอกว่าเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน การตายในนอร์เวย์หลังให้วัคซีนเป็นอาการไม่พึงประสงค์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่าเกิดจากวัคซีนจึงจะบอกว่าเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน
.
การให้วัคซีนแล้ว เจ็บ บวม แดง ที่ตำแหน่งฉีด แน่นอนพิสูจน์ได้ว่าถ้าไม่ฉีดก็ไม่เจ็บ ไม่บวม นับเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีนแน่นอน อาการไม่พึงประสงค์จึงกว้างมาก ต้องพิสูจน์ว่าเกิดจากวัคซีน
จึงจะว่าเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน
.
ดังนั้นเวลารับทราบข้อมูลจะต้องวิเคราะห์ให้ถูกต้อง โดยเฉพาะวัคซีนโควิดเป็นวัคซีนใหม่จึงต้องเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน ก่อนแล้วจึงค่อยสรุปว่าเป็นอาการข้างเคียงของวัคซีน


Source