in

วัคซีน โควิด-19 . ก่อนที่จะเข้าใจประสิทธิภาพของวัคซีน เรามาเข้าใจเรื่องความรุนแร…


วัคซีน โควิด-19
.
ก่อนที่จะเข้าใจประสิทธิภาพของวัคซีน เรามาเข้าใจเรื่องความรุนแรงของโรคโควิด-19 องค์การอนามัยโลกแบ่งความรุนแรงของโรคโควิด-19 เป็น เล็กน้อย, ปานกลาง, รุนแรง และเสียชีวิต
.
1 ผู้ป่วยที่เป็นเล็กน้อยประกอบไปด้วย ผู้ที่ไม่มีอาการแต่ตรวจพบไวรัสในลำคอ มีอาการเล็กน้อยไม่ได้รับการรักษา มีอาการ กินยา แต่ไม่ได้นอนโรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลเพื่อจุดประสงค์การแยกตัวที่ไม่ได้ต้องการการรักษา
2 อาการปานกลาง จะเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาล ไม่ได้ให้ออกซิเจน หรือถ้าให้ออกซิเจนก็ให้แบบเสียบจมูกหรือครอบจมูก
3 ผู้ป่วยมีอาการมากหรือหนัก ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลและต้องให้ออกซิเจนแบบ High Flow ใส่ท่อช่วยหายใจ ใส่เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องพยุงปอด
4 ผู้ป่วยที่เสียชีวิต จะตัดสินกันภายใน 60 วัน
.
การตัดสินประสิทธิผลของวัคซีนจะมีการพูดกันถึงการป้องกันโรคในระดับไหน ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการในการประเมินวัคซีน จะยากมากเพราะไม่ได้มีการตรวจเชื้อทุกราย หรือสุ่มตรวจเชื้อเป็นระยะ ส่วนใหญ่จะเน้นตั้งแต่มีอาการขึ้นไปหรือต้องนอนโรงพยาบาล
.
ตอนต่อไปเล่าเรื่อง การประเมินประสิทธิภาพของวัคซีน


Source