in

วัคซีนโควิด-19 . จากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา ประสิทธิผลของวัคซีนจะออกมาในรูปของกา…


วัคซีนโควิด-19
.
จากข้อมูลการศึกษาที่ผ่านมา ประสิทธิผลของวัคซีนจะออกมาในรูปของการป้องกัน ลดความรุนแรงของโรค ลดอาการของโรคไม่ให้ต้องนอนโรงพยาบาล หรือถ้าเป็นก็ให้มีอาการน้อยที่สุด การศึกษาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ศึกษาถึงการป้องกันการติดโรคหรือการป้องกันการติดแบบไม่มีอาการ
.
ดังนั้นการให้วัคซีนขณะนี้ จึงมุ่งเน้นลดความรุนแรงของโรค กลุ่มผู้ที่จะได้รับวัคซีนในขณะนี้จึงเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคแล้วจะเกิดอาการรุนแรง เสียชีวิต ต้องรอดูข้อมูลในอนาคต ถ้าวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ ถึงแม้จะไม่มีอาการ การให้วัคซีนก็จะมุ่งเน้นไปหากลุ่มที่จะติดเชื้อแบบไม่มีอาการแต่แพร่เชื้อได้ หรือผู้ที่มีอายุน้อยนั่นเอง
.
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันยังไม่สมบูรณ์และเสร็จสิ้น เพราะต้องการเอามาใช้ก่อน ต้องการข้อมูลเฉพาะเรื่องมาก่อน รายละเอียดทั้งหมดคงต้องรอการวิเคราะห์และศึกษาเพิ่มเติมในระยะยาวต่อไป เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะมีข้อมูลใหม่ๆออกมา เมื่อมีข้อมูลใหม่ออกมากลยุทธ์ในการฉีดวัคซีนอาจเปลี่ยนไปก็ได้ เช่นให้กลุ่มติดโรคได้ง่าย วัยแรงงาน แล้วเอาไปแพร่กระจายให้ผู้อื่น
.
ดังนั้นในปัจจุบันนี้จาก”ข้อมูลปัจจุบัน” กลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนจึงยังเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรครุนแรง มากกว่าที่จะให้ในกลุ่มที่กระจายเชื้อได้ง่าย เช่นในวัยหนุ่มสาว วัยแรงงานที่แข็งแรง


Source